[wpseo_breadcrumb]

Nowe terminy przedawnienia

Od dnia 9 lipca 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące jednej z podstawowych instytucji prawa cywilnego, jaką jest przedawnienie. Najistotniejsza zmiana dotyczy skrócenia ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat (art. 118 kodeksu cywilnego). Również termin przedawnienia wynoszący 6 lat został przewidziany dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu (organu) lub ugodą. Jeżeli jednak tak stwierdzone roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości, to roszczenie takie w dalszym ciągu przedawnia się z upływem trzech lat (art. 125 § 1 kodeksu cywilnego).
kalendarz na biurku

Zasadnicza zmiana dotyczy również wprowadzonej zmiany sposobu liczenia terminu przedawnienia. Otóż obecnie koniec terminu przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Zauważyć należy, że bez zmian pozostają terminy przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, i termin ten wynosi 3 lata. Koniec terminu przedawnienia, przypadać będzie natomiast również na koniec roku kalendarzowego.

Ustawa wprowadza również obowiązek, zgodnie z którym sądy rozpoznające sprawy, w których występuje konsument, obowiązane są do uwzględnienia przedawnienia z urzędu.

Ważne jest również to, że nowe terminy przedawnienia co do zasady dotyczą także roszczeń powstałych przed wejściem w życie ww. ustawy, lecz jeszcze nieprzedawnionych. Jeżeli jednak w przypadku zastosowania nowych przepisów termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, to bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to wówczas przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu (art. 5 ustawy wprowadzającej zmiany do kodeksu cywilnego).

Julian Smoter

13.09.2018