[wpseo_breadcrumb]

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Nowelizacja postępowania cywilnego w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich i nie tylko.

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany… Kurz po zmianach kodeksu postępowania cywilnego jeszcze nie zdążył dobrze opaść, a ustawodawca serwuje nam kolejną nowelizację – ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Tym razem dotyczącą postępowań w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,  ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych.

Ustawa przewiduje między innymi:

1)  w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej, w sprawach w których wartość przedmiotu sporu przekracza dwadzieścia tysięcy złotych, obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych. Na wniosek strony lub z urzędu sąd może zwolnić stronę z obowiązkowego zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika, w przypadku spraw o niższym stopniu zawiłości sprawy.

2) zakres działania rzeczników patentowych jako profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach cywilnych zostanie rozszerzony we wszystkich sprawach własności intelektualnej, a nie jak dotychczas jedynie w sprawach własności przemysłowej,

3) przepisy szczególne dotyczące zabezpieczenia środka dowodowego,

4)  w sprawie o naruszenie prawa własności intelektualnej powód, który uprawdopodobnił roszczenie, może żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów,

5)  sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia – na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie.

Co raz większa specjalizacja wymaga nowych rozwiązań, które pozwolą skutecznie chronić prawo własności intelektualnej. Czy w tym przypadku tak będzie? Czas pokaże…

 

 

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska