[wpseo_breadcrumb]

Zamówienia bagatelne – nowa szansa dla mikro i małych przedsiębiorców.

 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych regulują udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 Euro. Jednak w żaden sposób nie konkretyzuje obowiązków Zamawiającego w przypadku zamówień poniżej tej wartości. W tej mierze oczywiście w sukurs zamawiającym przychodzi doktryna, orzecznictwo ale w szczególności zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych.

 

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 – dalej jako „PZP”), która w kwestii tego typu zamówień wprowadzi zamieszanie, na którym potencjalnie powinni skorzystać mali i mikro-przedsiębiorcy, dla których rynek „małych” zamówień publicznych powinien się dodatkowo otworzyć.  

Zamówieniami bagatelnymi ustawodawca nazywa zamówienia udzielane przez zamawiającego publicznego inne niż zamówienia sektorowe i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (zamówienia klasyczne) których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130.000,00 złotych, nie mniejsza jednak niż 50.000,00 złotych.

Dla tego typu zamówień stosownie do art. 268 PZP Zamawiający zamieszcza przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia.

Co powinno zawierać ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym określa art. 268 ust. 2 PZP Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

Zamawiający wyłącznie w uzasadnionym przypadku może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Co do minimalnej treści ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, to na obecną chwilę PZP wskazuje, że prócz nazwy i adresu Zamawiającego pojawić się w nim musi przedmiot zamówienia. Prócz tego w ustawodawca przewidział delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw gospodarki, który określi, w drodze rozporządzenia zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także tryb przekazywania ogłoszeń, mając na względzie rodzaje ogłoszeń, tryby postępowania o udzielenie zamówienia oraz szczególne instrumenty i procedury.

Ustawodawca uregulował również kwestię zmiany ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym, wówczas Zamawiający zobowiązany jest:

1)    zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,

2)    przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne,

3)    jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach,

4)    jeżeli Zamawiający opublikował ogłoszenie w inny sposób (określony w art. 270 ust. 1 lub 2 PZP) wówczas musi również przez ten kanał informacji poinformować wykonawców o zmianie treści ogłoszenia poprzez publikację jego zmiany.

Informacje o zamówieniach bagatelnych trafią do rocznych sprawozdań o udzielanych zamówieniach, które zamawiający będą zobowiązani przekazać rokrocznie do 1 marca Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

W mojej ocenie większa dostępność do informacji o potencjalnych zamówieniach bagatelnych pozwoli na zwiększenie konkurencyjności rynku zamówień publicznych i większego uczestnictwa w tym rynku mikro i małych przedsiębiorców. To też stanowi kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców, aby podjąć rękawicę skutecznego uczestnictwa w tych postępowaniach.

 

Najważniejsze informacje:

– zamówienia bagatelne regulowane przez PZP,

– wartość 50.000,00 zł – 130.000,00 zł netto,

– obowiązek publikowania ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska