Skip to main content

Nowelizacja KPC. Zarzut potrącenia i pozew wzajemny po nowemu.

Często prowadzenie sporu sądowego między przedsiębiorcami wiąże się z sytuacją, w której obie strony pełnią jednocześnie rolę dłużnika i wierzyciela. Jeżeli zostaliśmy pozwani, możemy wnieść np. pozew wzajemny lub bronić się podnosząc zarzut potrącenia roszczenia. Zmiany, które wejdą do procedury cywilnej, spowodują utrudnienie w skorzystaniu z obu wskazanych wyżej instytucji.

 

Zarzut potrącenia po nowemu.

Obecnie pozwany w sporach dotyczących roszczeń pieniężnych broniąc się podniesieniem zarzutu potrącenia ma swobodny zakres ruchów. Po pierwsze nie musi uiścić opłaty sądowej Nowelizacja KPC wprowadzi ograniczenie możliwości podnoszenia zarzutu potrącenia (art. 2031 KPC), w tej mierze warto skupić się na trzech aspektach: podstawa zarzutu, termin, forma.

Podstawa. Podstawą zarzutu będzie mogła stanowić wyłącznie wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego (art. 2031 § 1 KPC).

Termin. Nadto, pozwany będzie mógł podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna. Co ważne, do tej dotychczas zarzut potrącenia nie był objęty prekluzją i mógł zostać wykorzystany nawet w postępowaniu apelacyjnym.

Forma. Według art. 2031 § 3 KPC zarzut potrącenia będzie mógł zostać podniesiony tylko w piśmie procesowym, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pozwu, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat. Co ważne, dotychczas zarzut potrącenia mógł być podniesiony również ustnie podczas rozprawy.

Powództwo wzajemne szybciej.

Z dniem 07.11.2019 r. wejdzie w życie zmiana art. 204 § 1 KPC, która zmodyfikuje termin na wytoczenie powództwa wzajemnego. Dotychczas, pozwany mógł wnieść powództwo wzajemne aż do pierwszej rozprawy. Po wejściu w życie nowelizacji, wniesienie odpowiedzi na pozew będzie równoznaczne z upływem terminu na wytoczenie powództwa wzajemnego  (art. 204 § 1 KPC w nowym brzmieniu)Wytoczenie powództwa wzajemnego na pierwszym posiedzeniu będzie zatem dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy pomimo niewniesienia odpowiedzi na pozew nie zostanie wydany wyrok zaoczny. Jeżeli zaś wydany zostanie wyrok zaoczny, powództwo wzajemne powinno zostać wniesione w sprzeciwie od tego wyroku.

Ważne!

Przepisy wchodzą w życie dnia 7 listopada 2019 r., co zrobić ze sprawami, które będą w toku tego dnia? Przepisy przejściowe przewidują, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy w nowym brzmieniu, a zachowują moc czynności dokonane już zgodnie z przepisami w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to tyle, że sytuacji, gdy pozwany wniósł już odpowiedź na pozew, a chciałby wytoczyć powództwo wzajemne, powinien zrobić to przed wejściem w życie nowelizacji art. 204 § KPC, nie zaś dopiero na pierwszym posiedzeniu. Tak samo jeśli chodzi o zarzut potrącenia, te niespełniające kryteriów określonych w dodanym art. 2031 § 1 KPC oraz podnoszone po upływie terminów określonych w paragrafie drugim tego przepisu, należałoby podnieść do dnia 06.11.2019 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.