[wpseo_breadcrumb]

Czy można podzielić kulturę na lepszą i gorszą? Przepisy Tarczy 4.0.

 

„O co jest ta cała wojna, jeśli nie o kulturę?”. W. Churchill (prawdopodobnie – różne źródła potwierdzają lub zaprzeczają 😉 ).

 

Wkurza mnie, że już w formach wsparcia nasz ustawodawca różnicuje kulturę na „naszą-państwową” i „waszą-samorządową”. Oby to była tylko pomyłka…

Wejście w życie przepisów tzw. Tarczy 4.0, wzbudziło sporo emocji. Z jednej strony nagłe zmiany w umowach o pracę, z drugiej modyfikacje w zakresie prawa zamówień publicznych… Moją uwagę zwrócił podział instytucji kultury na lepsze („państwowe”) i gorsze („samorządowe”). 

Stosownie do zmienionej treści art. 15g ust. 1 Tarczy katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy został rozszerzony m. in. o państwowe instytucje kultury. W ramach art. 15g ust. 1a rozszerzono katalog uprawnionych podmiotów również na samorządowe instytucje kultury. I na tym etapie nie byłoby w tym wszystkim nic strasznego, wszak wprowadzenie możliwości wsparcia rynku pracy i utrzymania stanowisk pracy pracowników kultury, w tym pracowników artystycznych jest nie do przecenienia.

Problem jednak pojawia się troszkę dalej… Zastanawiającym, a wręcz krzywdzącym jest pominięcie samorządowych instytucji kultury (określonych w art. 15g ust. 1a) przy możliwości skorzystania z formy wsparcia przewidzianej w art. 15gg Tarczy, która ogranicza się wyłącznie do podmiotów wymienionych a art. 15g ust. 1, tym samym państwowym instytucjom kultury przydając możliwość starania się o wspomnianą formę wsparcia i pomijając w tej mierze całkowicie samorządowe instytucje kultury.

Dla przypomnienia, wskazać należy, że stosownie do Art. 15gg Tarczy 4.0:

1. Podmioty, o których mowa w art. 15g ust. 1, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9, w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

1) przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5.

Powyższe, w kontekście podejmowania przez samorządowe instytucje kultury próby odmrażania funkcjonowania instytucji po tzw. „lockdown’ie”, a zatem odejście od przestoju ekonomicznego lub obniżania wymiaru czasu pracy i pominięcie tychże instytucji w katalogu podmiotów, które nie stosując powyższych ograniczeń dla funkcjonowania pracowników, nie mogą skorzystać z wsparcia przewidzianego Tarczą 4.0, mimo iż borykają się z takimi samymi problemami co państwowe instytucje kultury (jak choćby brak możliwości normalnego funkcjonowania widowni, wyłączenie pracy teatru na okres ok. 4-5 miesięcy od dnia wprowadzenia stanu epidemii), jest daleko krzywdzące.

Co zatem miał na myśli ustawodawca pomijając samorządowe instytucje kultury w katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z wsparcia przewidzianego w art. 15gg ustawy tzw. „Tarczy 4.0”? Oszczędność? Dzielenie instytucji na lepsze i gorsze? Nasze i wasze?… Mam, co prawda dość naiwną nadzieję, że owe pominięcie jest wyłącznie dziełem przypadku ;).

Mówi się, że jeżeli nie możesz wejść drzwiami, wejdź oknem. Dlatego,  zwróciliśmy się o wsparcie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o interwencję w przedstawionej sprawie (w innych kwestiach choćby modyfikacji zapisów dot. umorzenia pożyczki w kwocie 5.000,00 zł uzyskanej przez przedsiębiorców w ramach tarczy był skuteczny 😉 ).

 Otrzymaliśmy odpowiedź (załączam poniżej), z której wynika, że rzecznik w wyniku naszej sugestii zwrócił się do odpowiedniego ministra z prośbą o interwencję.

Będziemy na bieżąco obserwować rozwój sytuacji.

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska