[wpseo_breadcrumb]

Tarcza 4.0-kary umowne i ich potrącenie w dobie COVID-19.

 Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewiduje szczegółowe rozwiazania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych.

Zakaz potrącenie wierzytelności przez Zamawiającego.

Art. 15r1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm. Dalej jako „Ustawa”) przewiduje, że

1. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni,

2. Zamawiający nie może potrącić:

1) kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania, o której mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy,

2) kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy,

3) z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności,

4) nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń.

W związku z utrudnieniami nałożonymi na Zamawiających, ustawodawca przewidział jednak wydłużenie terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy, wskazując, że bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Nadto upływ terminu tego terminu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, jeżeli  wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia.

W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

Co ważne dla liczenia terminów wskazanych w art. 15r1 ust. 1-4 Ustawy, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska