Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Nowe Pzp przewiduje nowe rozwiązania w zakresie zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, warto trzymać rękę na pulsie. Poniżej kilka słów o nowej regulacji. 

Rynek zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa charakteryzuje się pewną specyfiką, którą ogólnie można nazwać wojskowym sznytem. Z jednej stony Zamawiający, którzy wydatkując środki publiczne mają trudne do wykonania zadanie, z drugiej Wykonawcy starający się nadążyć (czasem wyprzedzić?) za zmieniającą się formalną rzeczywistością, w tle duże pieniądze i ryzyko związane z przedmiotem zamówienia, którego opis niejednokrotnie objęty jest ochroną informacji niejawnych.

Poniżej, w skrócie opiszę kilka kwestii związanych ze specyfiką tego typu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa:

Zamawiający: „klasyczny” lub „sektorowy”.

Czy stosujemy PZP? Decyduje o tym przedmiot zamówienia oraz jego wartość.

Wartość zamówienia:

– na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza kwotę 428 000 euro, tj. 1 827 260 złotych,

– na roboty budowlane osiąga próg 5 350 000 euro, tj. 22 840 755 złotych[1].

Te wartości będą obowiązywały do końca roku 2021.

Do zamówień w dziedzinie obronności zaliczają się zamówienia, których przedmiotem są:

1)   dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub oprogramowania,

2)   dostawy, usługi i roboty budowlane bezpośrednio związane ze sprzętem wojskowym w którejkolwiek z faz jego cyklu życia,

3)   usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych,

4)   roboty budowlane przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

Sprzęt wojskowy – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne.

Zamówienia w dziedzinie bezpieczeństwa, których przedmiotem są:

1)   dostawy newralgicznego sprzętu w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub oprogramowania,

2)   dostawy, usługi i roboty budowlane bezpośrednio związane z newralgicznym sprzętem w którejkolwiek z faz jego cyklu życia,

3)   newralgiczne usługi,

4)   newralgiczne roboty budowlane.

Na czym polega newralgiczność?

Newralgiczny sprzęt, usługi, roboty budowlane – przeznaczone do celów bezpieczeństwa, które:

1)   wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa,

2)   wymagają wykorzystania informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa

lub

3)   zawierają informacje niejawne lub informacje podlegające ochronie ze względów bezpieczeństwa.

Jaki tryb postępowania?

Przetarg ograniczony lub negocjacje z ogłoszeniem.

Dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki w przypadkach określonych w dziale VI rozdziale 3 Pzp.

Czy jest jawne?

Co do zasady tak (art. 18 ust. 1 Pzp). Wskazują na to choćby obowiązki informacyjne nałożone na Zamawiającego m. in.: zawiadomienie wykonawców (art. 147 Pzp); równoczene informowanie o odrzuconych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 253 Pzp); zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (art. 260 Pzp).

Wyjątek:  art. 419 pkt 1 Pzp zwalnia zamawiającego z obowiązku udzielenia którejkolwiek z tych informacji w następujących czterech przypadkach:

1)   ujawnienie tych informacji mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub

2)   ujawnienie tych informacji byłoby sprzeczne z interesem publicznym, w szczególności z interesami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem, lub

3)   ujawnienie tych informacji mogłoby szkodzić zgodnym z prawem interesom handlowym wykonawców, lub

4)   ujawnienie tych informacji mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

Zgodnie z art. 419 pkt 2 Pzp podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą zapoznać się z dokumentami niejawnymi po spełnieniu odpowiednich warunków (np. posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa, zapoznanie się z materiałami w kancelarii tajnej Zamawiającego.

Odrzucenie ofert:

Zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki, o których mowa w art. 226 ust. 1 Pzp, pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu, w SWZ albo opisie potrzeb i wymagań, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia postępowania innych niż przesłanki, o których mowa w art. 255-258 Pzp, pod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu o zamówieniu, w SWZ albo opisie potrzeb i wymagań, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, na ich wniosek, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Podwykonawstwo – czyli warto czytać co na temat podwykonawstwa w ramach konkretnego zamówienia określił Zamawiający (art. 409 PZP), ponieważ wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.

To tak w telegraficznym skrócie, pamiętając, że w zamówieniach publicznych „diabeł zawsze tkwi w szczegółach”.

adw. Julian Smoter

[1] „progi unijne” określa rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. Urz. UE nr L 279 z 31.10.2019, str. 29), któremu towarzyszył komunikat Komisji dotyczący równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE nr C 370 z 31.10.2019, str. 1).

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska