[wpseo_breadcrumb]

Kolejne obowiązki dla spółek.

 Rejestr beneficjentów rzeczywistych, a obowiązki dla spółek prawa handlowego. 

Poza znanym już wszystkim rejestrem podatników VAT (tzw. Biała lista podatników VAT) od 13 października 2019 roku zacznie funkcjonować kolejny rejestr, do którego to spółki zobowiązane są zgłaszać swoje dane i dane wspólników. Mowa jest o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), który został powołany do życia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje zmienioną dyrektywę UE 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

Zgodnie z wchodzącymi w dniu 13 października 2019 roku przepisami, spółki handlowe osobowe- jawna, komandytowa i komandytowo-akcyjna, za wyjątkiem partnerskiej- art. 58 ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- jak i i kapitałowe -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, zobowiązane są do zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) danych spółki (firma, siedziba, nr w KRS, NIP) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania danej spółki, w tym:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) państwo zamieszkania,

d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie powinno być dokonane przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru. Zgłoszenie do  Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)  jest nieodpłatne. Co ciekawe spółki istniejące, a więc takie które są wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 r. są zobowiązane zgłosić beneficjenta rzeczywistego w terminie do 13 kwietnia 2020 roku (6 miesięcy) Nowe spółki, a zatem te powstałe po 13 października 2019 roku mają na to tylko 7 dni od daty wpisu do KRS. W razie zaistnienia zmiany beneficjenta rzeczywistego, spółka również w terminie 7 dni zobowiązana jest dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) pod rygorem kary administracyjnej, w tym także pieniężnej. Do terminu 7 dni na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy (art. 61. życia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

 

Dla przypomnienia warto wskazać, że beneficjetem rzeczywistym jest:

1.       osoba fizyczna lub osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

2.       w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

·       osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

·       osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

·       osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

·       osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), lub

·       osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

3.       w przypadku klienta będącego trustem:

·       założyciela,

·       powiernika,

·       nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

·       beneficjenta,

·       inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

 

4.       w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym; 

Osoba odpowiedzialna

SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska

Małgorzata Łęczyńska-Smoter
radca prawny/doradca restrukturyzacyjny/ILM

+48 501 24 24 51