[wpseo_breadcrumb]

Pytania do SIWZ w postępowaniach poniżej progów​

Pomimo, że ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) obowiązuje od 2004r., przetargi organizowane na jej podstawie wciąż kojarzą się głównie ze skomplikowanymi procedurami formalnymi bez gwarancji ich pomyślnego przejścia, a co dopiero zdobyciem kontraktu. Wciąż silne jest też przeświadczenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) została już ukształtowana zanim przetarg formalnie został ogłoszony, a procedura musi zostać zachowana z obawy przed ewentualną kontrolą. Czy jednak SIWZ w postaci przedstawionej przez Zamawiającego nie może być zmieniony? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle istotna w kontekście równowagi kontraktowej stron i próby negocjacji warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Instytucja ukształtowana w art. 38 PZP pozwala wykonawcy, na prowadzenie dialogu z Zamawiającym, weryfikację jego oczekiwań i rozumienie zawartych w treści SIWZ informacji.
infografika pytania do siwz

Jeden z klientów Kancelarii natknął się na opór ze strony Zamawiającego, który mimo złożenia przez naszego klienta pytań do SIWZ przed upływem połowy terminu do składania ofert, nie udzielił na nie odpowiedzi. Zamówienie na usługi poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (czyli poniżej tzw. „progów unijnych”). Oczywiście pojawiło się pytanie ze strony Klienta: Co robić w takim przypadku? Pytania były o tyle istotne, że w ocenie wykonawcy SIWZ była niejednoznaczna, wymagała doprecyzowania w aspekcie przedmiotu zamówienia, a elementy, o które pytał wykonawca przekładały się wprost na możliwą do zaoferowania cenę.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 3 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Co ważne Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Termin na udzielenie odpowiedzi na pytania upływa w takim przypadku na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Problem w tym, że w przypadku tego zaniechania ze strony zamawiającego, wykonawca nie będzie mógł jednak wnieść odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Jak wspomniano wcześniej, przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem poniżej progów unijnych, a w takim przypadku odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2. określenia warunków udziału w postępowaniu;
  3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4. odrzucenia oferty odwołującego;
  5. opisu przedmiotu zamówienia;
  6. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wobec braku możliwości wniesienia odwołania, na tym etapie niezbędne jest wniesienia do Zamawiającego informacji o naruszeniu przepisów PZP w trybie art. 181 PZP w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o zaniechaniu Zamawiającego. W mojej ocenie nie należy tego uprawnienia bagatelizować, po pierwsze da to Zamawiającemu asumpt do przemyśleń, wskaże nieprawidłowości, które mogą prowadzić nawet do unieważnienia postępowania, ale co więcej dla wykonawcy będzie to szansa na pozyskanie kontraktu, który będzie „wykonalny” i prawidłowo skorelowany z oczekiwaniami Zamawiającego.

25.03.2019

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska