[wpseo_breadcrumb]

Zamówienie z wolnej ręki

Jednym z najczęściej wykorzystywanych trybów udzielania zamówień publicznych jest zamówienie z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66 PZP). Jako, tryb niekonkurencyjny może być realizowany jedynie w ściśle określonych przypadkach, określonych w art. 67 PZP (np. wyrok NSA z dnia 11.09.2000 r., sygn. akt II SA 2074/00), wyroki Trybunał Sprawiedliwości UE z dnia 10 kwietnia 2003 r. C-20/01, C-28/01 oraz z dnia 18 listopada 2004 roku C-126/03).
infografika zamówienia z wolnej ręki

Konsekwencją wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem przesłanek wyboru tego trybu jest:

  1. unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 146 ust. 1 pkt 1 PZP);
  2. nałożenie kary finansowej (art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c PZP w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 1 PZP);
  3. nałożenie kary pieniężnej (art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP);
  4. naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 17 ust. 1b pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych);
  5. nałożenie korekty finansowej w przypadku zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zawarcie umowy następuje po przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia negocjacji nie dojdzie do ustalenia zbieżnych stanowisk i strony stwierdzą, że nie dojdzie do zwarcia umowy postępowanie pozostawia się bez rozstrzygnięcia, o czym wzmiankę czyni się we właściwym miejscu w protokole postępowania. Na marginesie należy wskazać, że niektórzy komentatorzy podają, że w takiej sytuacji powinno się unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. Jednak w mojej opinii takie postępowanie byłoby nieuzasadnione, ponieważ brak porozumienia stron w przedmiocie procesu negocjacji nie jest wadą o charakterze pierwotnym względem postępowania. (vide wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2012 r. sygn. akt KIO 2808/11, LEX nr 1108861).

W postępowaniach w trybie z wolnej ręki stosuje się przepisy dotyczące komisji przetargowej, co powoduje, że jeżeli szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne, to zamawiający musi powołać komisję przetargową do przeprowadzenia takiego postępowania.

Zgodnie z treścią art. 66 ust. 2 PZP zamawiający może opublikować wstępne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki określono szczegółowo w przepisach art. 67 PZP. Najczęściej wykorzystywanymi przesłankami stosowania trybu z wolnej ręki to określona w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a i b oraz 1a PZP, a także art. 67 ust. 1 pkt 4 PZP.

Powyższe przesłanki zostaną omówione w kolejnych wpisach, zapraszamy.

07.03.2019

Osoba odpowiedzialna

niebieskie logo kancelarii prawnej Sllegal Szczecin
SMOTER ŁĘCZYŃSKA-SMOTER

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka partnerska