Skip to main content

Tarcza 4.0 – modyfikacja PZP.

 Modyfikacja w ramach tarczy 4.0 przepisów PZP w zakresie wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w częściach, jak również zaliczki. 

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm. dalej jako ?Ustawa?) w wersji tzw. ?Taczy 4.0? przewiduje szereg zmian związanych z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych. We wcześniejszym wpisie poruszyłem temat potrącenia w dobie COVID—-19. Obecnie przyjrzymy się modyfikacji przepisów m. in. w zakresie wadium, sposobów zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, możliwości udzielenia zaliczki, modyfikacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wadium.

Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, o którym mowa w art. 45 PZP, a przepisu art. 45 ust. 1 PZP nie stosuje się. Oznacza to, że obecnie Zamawiający nie ma obowiązku żądać od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Zapłata wynagrodzenia wykonawcy w częściach oraz zaliczka.

Obecnie Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego lub udzielić zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wówczas:

1) zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części; procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;

2) zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż wskazane 5% nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jak widać, szereg zaproponowanych modyfikacji warunków udziału w rynku zamówień publicznych, poprzez odjęcie obciążeń fiskalnych w ramach poszczególnych działań w założeniu ma przełożyć się na łatwiejszy udział wykonawców w realizacji zadań w sprawie zamówień publicznych. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry impuls dla wykonawców.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.