Skip to main content

Zmiany w prawie budowlanym od 19.09.2020 r.

Nowe rozwiązania dotyczą projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i na użytkowanie, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych. Założeniem nowelizacji jest m. in, aby usprawnić proces inwestycyjny osobom planującym  budowę domu.

 

Najnowsza wersja Prawa budowlanego wprowadza zmiany, które będą obowiązywały od 19 września 2020 r. Nowe rozwiązania dotyczą projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i na użytkowanie, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych. Założeniem nowelizacji jest m. in, aby usprawnić proces inwestycyjny osobom planującym  budowę domu.

Projekt budowlany po nowelizacji

Od 19 września br. pojęcie projektu budowlanego ulegnie zmianie. Od tego momentu, oprócz projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, koniecznym będzie również załączenie projektu techniczne. Przy zgłoszeniu inwestor będzie miał obowiązek dołączyć projekt zagospodarowania terenu. Do wniosku o pozwolenie na budowę konieczne będzie złożenie trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (obecnie zwane projektem budowlanym). Dodany i wyszczególniony projekt techniczny, chociaż będzie musiał zostać sporządzony przed rozpoczęciem budowy, to z perspektywy relacji inwestora z administracją architektoniczno-budowlaną ma znaczenie dopiero przy zgłoszeniu zakończenia budowy albo wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

W zakresie pozwolenia na budowę zmienią się cztery istotne kwestie:

1)    powiększenie katalogu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia ? m. in. o bankomaty,

2)    doprecyzowana zostanie definicja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, który wyznacza nam krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Od wejścia w życie nowelizacji obszar oddziaływania będzie wyznaczany jedynie w stosunku do ograniczeń w zabudowie. Spowoduje to, że zastanawiając się nad inwestycjom rozważenia będzie wymagał mniejszy obszar oddziaływania, a zatem mniej stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Jednoznaczne wyznaczenie obszaru oddziaływania będzie zdecydowanie łatwiejsze, nie trzeba będzie ustalać, w jaki sposób nasza budowa może ograniczać zagospodarowanie innych nieruchomości – wystarczające będzie sprawdzenie, czy nasza inwestycja ogranicza na nich możliwość samej zabudowy, a to można ustalić w oparciu o przepisy techniczno-budowlane,

3) łatwiej będzie przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę ? od 19 września 2020 r. zgoda dotychczasowego inwestora nie będzie wymagana, jeśli własność bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę przejdą na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie decyzji.

4)    Skrócony zostanie termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę do 5 lat od jego doręczenia lub ogłoszenia.

Istotne odstąpienia od projektu budowlanego

Modyfikacja katalogu istotnych odstępstw od projektu. Za takie odstąpienie uznawane będzie takie, które spowoduje zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu poza działkę.

Odstąpienie w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu będzie istotne, jeśli dotyczyć będzie liczby kondygnacji, powierzchni zabudowy o ponad 5%, a także wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%. Ustawodawca w tej mierze pomija zaś kubaturę obiektu.

Do istotnych odstępstw dodano: zmianę źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody z paliw ciekłych, gazowych, odnawialnych źródeł energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym. Od 19 września 2002 r. nieistotne odstąpienia to wszystkie odstąpienia, które nie znajdują się w katalogu odstąpień istotnych.

Legalizacja samowoli budowlanej po nowemu.

Co do zasady nakazy i zakazy zawarte w postanowieniach i decyzjach związanych z samowolą budowlaną będą obciążać organizacyjnie i finansowo inwestora. Jeżeli zaś roboty budowlane zostały zakończone lub realizacja tych obowiązków przez inwestora będzie niemożliwa, to właściciel lub zarządca obiektu zostaną nimi obciążeni.

W zakresie procedury legalizacji samowoli budowlanej – dla obiektów, których budowa zakończyła się co najmniej 20 lat temu, przewidziano procedurę uproszczonej legalizacji ? zmniejszono wymogi wobec dokumentacji legalizacyjnej oraz w przypadku starych samowoli budowlanych właściciele nie będą obowiązani do wniesienia opłaty legalizacyjnej.

Dokumentacja legalizacyjna będzie musiała zawierać:

– oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą legalizowanego obiektu

– ekspertyzę techniczną, z której będzie wynikało, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Przeszkodą skorzystania z procedury legalizacyjnej będzie wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy przed upływem terminu 20 lat od zakończenia budowy.

Krótszy termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na użytkowanie

W przypadku budowy obiektów budowlanych wskazanych w Prawie budowlanym inwestor ma obowiązek uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie, od 19 września 2020 r. nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

 

Kary za nielegalne użytkowanie

Po wejściu w życie nowych przepisów odpowiedzialności za nielegalne użytkowanie będzie podlegać nie tylko inwestor, ale także właściciel obiektu budowlanego. Konieczne będzie uprzednie pouczenie inwestora lub właściciela o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo, gdy ma to zastosowanie, dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Dopiero po upływie 60 dni od doręczenia powyższego pouczenia, organ ponownie sprawdzi czy stan nielegalnego użytkowania wciąż trwa. W takim wypadku wymierzona zostanie kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Nowelizacja umożliwi wielokrotne, nieograniczone wymierzanie kolejnych kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w wysokości równej połowie pierwszej z nich, jeżeli stan nielegalnego użytkowania nie został usunięty i od wymierzenia poprzedniej kary upłynęło 30 dni.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.