Skip to main content

Zmiany w prawie budowlanym.

6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Sprawdzamy, co może nas czekać uczestników procesu inwestycyjnego w najbliższej przyszłości.

 

Co proponuje ustawodawca:

1. usunięcie nadmiarowych obowiązków inwestora oraz doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne, poprzez wprowadzenie zmian w zakresie:

a) procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych:

Likwidacja wymogu występowania o upoważnienie do ministra w toku procedury udzielenia zgody na odstępstwo, w przypadku inwestycji dotyczących budynków.

b) zasad sporządzania projektu budowlanego:

Nastąpić ma rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci. W ustawie zaproponowano wprowadzenie podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, będą tą częścią projektu budowlanego, która zatwierdzana będzie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Projekt techniczny nie zatwierdzany na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę będzie przedkładany do organu nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego, tj. na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wystąpienia z wnioskiem o udzielenie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Podkreślić należy że sam zakres całego projektu budowlanego, nie ulega znaczącej zmianie, zostają z niego natomiast wyodrębnione te elementy, które zgodnie z przepisami powinny być weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej od tych za które odpowiedzialni są wyłącznie projektanci.

W celu zweryfikowania spełnienia obowiązku sporządzenia projektu technicznego przed rozpoczęciem robót budowlanych, a więc potwierdzenie zapewnienia bezpieczeństwa realizacji i późniejszego bezpieczeństwa użytkowanie danej inwestycji wprowadzono w ustawie obowiązek dołączenia do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oświadczenia inwestora o zapewnieniu sporządzenia przez projektanta projektu technicznego.

c) szczegółowych zamierzeń budowlanych,

Przeredagowano art. 29 i 30 Prawa budowlanego.

d) stwierdzenia nieważności decyzji,

Wprowadzono w przepisach zapis zgodnie z którym nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli na jej podstawie zostało zrealizowane zamierzenie budowlane, a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, a w przypadku wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

e) przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę,

Nabycie przez nowy podmiot własności nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem od podmiotu, który dotychczas był (zgodnie z pozwoleniem na budowę) inwestorem. W takiej sytuacji uznano, że nie istnieje potrzeba, aby dotychczasowy inwestor wyrażał zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę. Należy domniemać, że celem sprzedaży nieruchomości, na której była rozpoczęta budowa, jest nabycie nieruchomości wraz z budową i prawami do jej realizacji.

f) samowoli budowlanej,

Wprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego odnoszącego się do starych samowoli budowlanych ? budowy zakończone przynajmniej 20 lat temu ? w szczególności zrealizowane przed wejściem w życie obecnej ustawy. Właściciele zwykle nie podejmują próby legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych z obawy przed wysokimi opłatami legalizacyjnymi, a także obawiając się wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce ? przede wszystkim ze względu na ich niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Legalizacja samowoli budowlanej według uproszczonej procedury będzie sprowadzała się do dokonania przez właściciela zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu. Niewniesienie sprzeciwu uprawniałoby do użytkowania obiektu budowlanego. Głównym wymogiem legalizacji byłoby dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy: oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenia o terminie zakończeniu budowy, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej.

g) uregulowanie kwestii nielegalnego użytkowania obiektu,

h) zmian doprecyzowujących i dostosowujących niejasne przepisy.

2. zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego,

3. zapewnienie kontroli stosowania przepisów prawa energetycznego w zakresie realizacji obowiązku przyłączania instalacji grzewczych w nowych budynkach do miejskich sieci ciepłowniczych, o ile nie dysponują one efektywnym źródłem ciepła,

4. uporządkowanie kwestii kompetencyjnych związanych z:

a) wydawaniem decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych związanych z gospodarką morską,

b) wprowadzeniem do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym wyrobów budowlanych.

5. zapewnienie sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego w części dotyczącej wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodno ? kanalizacyjnych oraz realizacji przyłączy do tych sieci.

Czy przyjęte przez Radę Ministrów zmiany uzyskają aprobatę Sejmu i Senatu, czas pokaże. W każdym razie warto śledzić proces legislacyjny w tej mierze i przygotować się do proponowanych rozwiązań, szczególnie biorąc pod uwagę zawiłość procesu inwestycyjnego i obowiązki ciążące na inwestorze i projektancie.

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r560677122,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-budowlane-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.