Skip to main content

Umorzenie należności cywilnoprawnych w tym kar umownych, a podmiot publiczny

Dziś chcielibyśmy przypomnieć o instytucji umorzenia należności cywilnoprawnych, jaka została przewidziana przez ustawodawcę w ustawie o finansach publicznych. Od 2017 roku zmianie uległy przepisy ustawy regulujące umorzenie należności cywilnoprawnych, to jednak dotychczas wypracowane orzecznictwo i podglądy doktryny pozostają w pełni aktualne.

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że ustawa o finansach publicznych zezwala na umarzanie należności nie tylko o charakterze publicznoprawnym (np. podatków) ale właśnie należności o charakterze cywilnym. To oznacza, że przedmiotem umorzenia mogą być należności powstałe np. na skutek nienależytego wykonania zamówienia publicznego, czyli krótko mówiąc kary umowne.

Umorzenie należności cywilnoprawnych uregulowane jest w art. 55 i następ ustawy o finansach publicznych. Najistotniejszym przy tym jest art. 57, który daje uprawnienie każdemu podmiotowi do złożenia wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnej:

  1. Umorzenie w całości- w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
  2. Umorzane w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

Warto przy tym pamiętać, że skorzystanie z instytucji umorzenia należności cywilnoprawnej jest instytucją złożoną a uzyskanie takiego umorzenia wiąże się z konieczności dokładnego zbadania każdej konkretnej sprawy przez organ w toku postępowania wywołanego wnioskiem podmiotu zainteresowanego umorzeniem jego należności.

06.02.2019

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.