Skip to main content

Zamówienie z wolnej ręki

Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, jako przesłanka zamówienia z wolnej ręki

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 29 styczni 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2018r., poz. 1986, z późn. zm. ? dalej ?PZP?). Jedną z przesłanek uzasadniających zastosowanie tego trybu jest wystąpienie przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które powodują, że dostawy, usługi lub roboty budowlane może wykonać tylko jeden wykonawca (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP).

Oczywiście ustawodawcy w tym przypadku nie chodzi o subiektywne odczucie kierownika Zamawiającego, który jest przekonany, że tylko jeden wykonawca może zrealizować zamówienie darząc go szczególnym zaufaniem, ceniąc jego doświadczenie i możliwości organizacyjne. W tym przypadku przepis należy rozumieć, tak, że na rynku istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji określonego zamówienia. Nie chodzi nawet o przeświadczenie, że konkretny wykonawca zrobi to lepiej i tym samym wydatkowanie środków publicznych będzie najbardziej racjonalne (w relacji koszt-efektywność-jakość).

Aby zastosować tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o analizowaną przesłankę, zamawiający będzie zmuszony przeanalizować rynek weryfikując możliwość realizacji danego zamówienia przez wykonawców. Jeżeli istnieje na rynku więcej niż jeden wykonawca, który byłby w stanie zrealizować zamówienie, trybu z wolnej ręki zastosować nie będzie można. Podkreślić należy, iż to na Zamawiającym spoczywał będzie w tej mierze ciężar udowodnienia, że udzielenie zamówienia z wolnej ręki (czyli w trybie niekonkurencyjnym) było uzasadnione.

Ustawodawca niestety nie obdarował uczestników obrotu definicją pojęcia ?przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze?, które uzasadniałyby zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. W tej mierze warto sięgnąć po orzecznictwo KIO, które posiłkowo daje pewien obraz rozumienia tego pojęcia:

  • konieczność zachowania uprzednich norm, parametrów czy standardów, których jednoznaczność nie powinna pozwalać na jakiekolwiek odstępstwa;
  • ścisły związek ze szczególnymi cechami przedmiotu zamówienia np. zastosowanie w sytuacji unikatowej technologii, którą dysponuje tylko jeden wykonawca, albo w konieczności kontynuowania standardu urządzeń, którymi dysponuje zamawiający;
  • rzeczywisty monopol danego wykonawcy na uzyskanie od niego zamówienia, w danym miejscu i czasie.

Podkreślić należy, że ?obiektywnego charakteru względów technicznych? nie stanowi możliwość utraty gwarancji, np. w związku z ingerencją nowego wykonawcy w przedmiot zrealizowany w wyniku wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.03.2019

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.