Skip to main content

Tarcza 4.0-kary umowne i ich potrącenie w dobie COVID-19.

 Trudny czas dla uczestników rynku zamówień publicznych, w celu wsparcia wykonawców Tarcza 4.0 przewiduje szczegółowe rozwiazania w zakresie możliwości potrącenia kar umownych.

Zakaz potrącenie wierzytelności przez Zamawiającego.

Art. 15r1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm. Dalej jako ?Ustawa?) przewiduje, że

1. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez
90 dni od dnia odwołania stanu
, który obowiązywał jako ostatni,

2. Zamawiający
nie może potrącić:

1) kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania, o
której mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy,

2) kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego
wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy,

3) z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego
wierzytelności,

4) nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia
należytego wykonania tej umowy,

o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę
karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.

 

Wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń.

 

W związku z utrudnieniami nałożonymi na Zamawiających,
ustawodawca przewidział jednak wydłużenie terminu przedawnienia roszczenia
zamawiającego
, o którym mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy, wskazując, że bieg
terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Nadto
upływ terminu tego terminu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni
od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego
wykonania umowy upływa w okresie, obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwołania stanu, jeżeli  wykonawca,
na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia
, każdorazowo
przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną
zaakceptowane przez zamawiającego, zamawiający nie może dochodzić
zaspokojenia z zabezpieczenia
.

W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego
wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego
zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

Co ważne dla liczenia terminów wskazanych w art. 15r1
ust. 1-4 Ustawy, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów
.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w jaki sposób możemy Ci pomóc.